Antik Yunanistan seks

Değil
“Everything You Ever Wanted to Know About Impotence” , Hiç to Know iktidarsızlık Hakkında “Aranıyor” Her şey,
but interesting nevertheless. ama yine de ilginç.

Better Than Hemlock Better Than ağu

Quoted from a review of Simon Goldhill’s Foucault’s Virginity by James Davidson in The London Review of Books , October 1995. Simon Goldhill’s Foucault’s Virginity bir inceleme James Davidson tarafından Londra İnceleme Kitap, Ekim 1995 yılında Aktarılmış.

An unusual feature of the topography of ancient Athens was the strange half-statues, which the Athenians called Hermeses and we call herms: a representation of the god of travel, trickery and luck, abbreviated to a pillar, a head and a penis. Antik Atina ve topografya bir sıra dışı özellik garip yarı heykeller, bu Atinalıların Hermeses olarak adlandırılan ve herms arama: seyahat ve tanrı, hile ve şans bir temsil, bir ayağı, bir baş ve bir penisin için kısaltılır. They were to be seen all over the city, on street-corners, at cross-roads, by doors and gates, and midway on roads from the country into town, providing points of reference in a city with few street-names and little interest in town-planning. Bütün şehir üzerinde, cadde üzerinde görülmesi gereken edilmiştir köşeleri, yanlış-yollar, kapılar ve kapılar, ve Deniz ülkeden yollarda yarıda, birkaç sokak bir şehirde referans noktaları sağlayan isim ve pek ilginç Şehirde planlama. On the eve of ventures or on receipt of gains, Hermes attracted ‘pleases’ and ‘thank-yous’ in the form of cakes and flowers, his penis conveniently erect for hanging gifts on. Girişimler ve arifesinde veya kazançlar alınmasından On, Hermes’ çekici ‘mutlu ve’ teşekkür ‘kek ve çiçek şeklinde yous, onun penisi rahatça üzerinde hediyeler asılı için dik. In 415, however, during preparations for a great voyage of conquest into the western Mediterranean, the Athenians woke up to discover their lucky herms vandalised: disfigured and (perhaps) unmembered. 415 Ancak, fethi büyük bir yolculuk hazırlıkları sırasında Batı Akdeniz halinde için, Atinalıların kendi şanslı herms zarar: ve disfigured (belki) unmembered keşfetmek için uyandırdı.

Panicked and outraged, they set up an inquisition to find the culprits. Panikledim ve çileden, onlar bir culprits bulmak için engizisyon mahkemesi kurdu. Informers were forthcoming and a list of ‘Hermokopidai’ was drawn up, the majority of whom did not hang around long enough to test the equity of Athenian justice but abandoned their property to the public auctioneers, who catalogued it carefully and inscribed it on stone for the benefit of posterity. Muhbir ve ‘bir listesini Hermokopidai’ hazırlanan yaklaşan ise, çoğu kişi uzun Athenian adalet ve eşitlik test etmek için yeterli üşenmek ancak kamu auctioneers kendi mülkiyet terk eden dikkatle Katalogda ve taş üzerinde için yazılı kuşaklar çıkarları doğrultusunda. The expedition itself went ahead as planned. Bu sefer kendisi önde planlandığı gibi gitti. It was a disaster. Bir felaketti.

What possessed the ‘herm-bashers’ that night remains obscure. Ne-bashers’ o gece karanlık kalan ‘herm sahip. Traditional opinion divides between jinx and high-jinks, between an oligarchic conspiracy to scupper the fortunes of the democracy and a drunken prank at a spectacularly ill-judged moment in Athenian imperial history. Geleneksel görüş uğursuzluk ve yüksek eğlence arasında bir oligarchic komplo bir spectacularly tedbirsiz an Athenian emperyal tarihin en demokrasi ve fala ve sarhoş donatmak katletmek arasında ayırır. In 1985, however, Eva Keuls published a book which opened up a new line of inquiry. 1985, however, Eva Keuls bu soruşturma yeni bir hat açıldı bir kitap yayınladı. The Hermokopidai were innocent, she suggested. Bu Hermokopidai masum olduğunu, o önerdi. The real culprits were the women of Athens, striking a blow against phallocracy by hitting Athenian men where it hurt. Gerçek culprits Atina ve kadın, phallocracy karşı Athenian erkek vurmak bir darbe çarpıcı dönem acıyor.

The penis was everywhere in the ancient world. Antik dünya olduğunu her yerde de Penis. Apart from the herms, there were giant ceremonial dildoes carried in procession for Dionysus, satyriassic satyrs on vases and in plays, priapic actors in comedy and naked men in gymnasia or in stone. Yanı herms, vardı dev tören dildoes Dionysos, vazo ve komedi oynadığı, priapic aktörler ve gymnasia veya taş in çıplak erkek üzerinde satyriassic satyrs için alayı taşınabilen den. Priapus himself arrived rather later, in the Hellenistic and Roman periods: a fertility god of orchards and gardens, he sometimes doubled as a guardian, threatening scrumpers with impalement on his elephantine organ. Priapus kendisi değil, daha sonra, Hellenistik ve Roma dönemlerine geldi: bir doğurganlık meyve bahçeleri ve bahçe tanrısı, bazen bir dost olarak, onun fil organı üzerindeki kazığa oturtma ile scrumpers tehdit iki katına. This array of virilia bore many symbolic associations. Virilia Bu dizi çok sembolik dernekler çap. Big ones seem most often to have indicated obscenity and buffoonery, lust, luck and fertility; others were used to mark senility (when pendulous), otherness (when circumcised) and self-control. Büyük olanlar gibi en sık müstehcenlik ve maskaralık, şehvet, şans ve bereket gösterilir olması, diğerleri (zaman), ötekilik zaman (sünnet) sallanan ve kendini kontrol bunaklık işaretlemek için kullanılmıştır. They were a symbol as much for women as for men and figured in a number of women-only festivals in the form of phallic costumes and phallic cakes. Bu erkekler için de kadınlar için daha bir sembol ve kadınların bir dizi düşündüm-penis kostüm ve penis kek şeklinde sadece festivaller.

Some care was taken to distinguish different kinds of penis in art, and a strong contrast seems always to have been drawn between the gross members of satyrs and comic actors in Dionysus’ entourage and the very modest manhood of heroic and civic ideal. Bazı bakım sanatta penis farklı ayırt etmek için, ve daha bir güçlü kontrast her zaman satyrs ve Dionysos’ Entourage comic aktörler ve kahramanca ve toplumsal idealin çok mütevazı mertlik ve brüt üyeleri arasında çizilmiştir geçirdi. Sometimes the phallus seems even to have a life of its own. Bazen penis bile kendine ait bir hayatım var gibi görünüyor. It appears as a bird, with eyes and wings, or with four legs and a tail as a phallus-centaur. Bu bir kuş gibi, gözleri ve kanatları, dört bacağı ve bir çük-at gibi bir kuyruk ile görüntülenir. Disembodied and reembodied in this way, it had little to do with what most Greek men found between their legs. Ruhani ve bu şekilde reembodied, büyük Yunan erkeklerin bacaklar arasında ne buldum ile ilgili çok az vardı.

Phallic symbolism in Greece seems, therefore, to have been particularly rich and complex, but in recent years there has been a strong tendency to reduce all these penises, big ones, small ones, wooden ones, leather ones, the attached and the unattached, the flightless and the fully fledged, to one function only: masculine power. Yunanistan penis simgecilik nedenle görünüyor olarak özellikle zengin olması ve karmaşık, ancak son yıllarda bu güçlü bir eğilim bu penises azaltmak sonra, büyük olanlar, küçük olanları, ahşap olanlar, deri olanlar, ve bağlı olmayan, ekli bir işlevi yalnızca: eril güç ve tam teşekküllü, flightless için. According to David Halperin, one of the most sophisticated members of this school of thought, ‘the symbolic language of democracy proclaimed on behalf of each citizen. David Halperin, bir düşünce bu okulun en gelişmiş üyelerinin, ‘demokrasi sembolik dil göre her vatandaş adına ilan. “I, too, have a phallus.” “Ben de, bir erkeklik organı var.”

The herms are Hermes no longer, but a symbol of the patriarch, not well-wishers on the way, but grim and threatening guardians of the door, like Priapus, but without his sense of humour. Bu herms Hermes artık, ama patriği bir simge değil, iyi yolda sempatizanlar, ama korkunç ve kapı tehdit vasilere Priapus gibi, ama espri yaptığı duygusu olmadan. The ideogram of an oppressive, dystopian system, the ubiquitous penis is seen to represent the ubiquity of male power: an attack on this sign, such as the vandalism of 415, looks very much like a revolt of phallocracy’s oppressed. Bir baskıcı, dystopian sistemi ve fikir belirten işaret, ve her yerde birden bulunan penisin Erkek güç ve aynı anda her yerde bulunma: 415 ve vandalizm gibi bu giriş, saldırı temsil eden, çok phallocracy baskı’s bir ayaklanma gibi görünüyor görülüyor.

When it was first published, Keuls’s suggestion seemed to belong to the fringes of ancient studies; recently reissued, her book now nestles comfortably in the mainstream, a graphic indication of the direction the current has taken over the past ten years. İlk, Keuls’s suggestion antik çalışmaları ve fringes ait gibiydi yayınlandı; son reissued, onun kitabı artık rahat Mainstream, yönü mevcut son on yıl aldı bir grafik gösterge olarak nestles. Her title, The Reign of the Phallus , might stand as a summary of new thinking on ancient gender. Her başlık, bir penis the reign of antik cinsiyet yeni düşünme özet olarak standı olabilir. Blended with Beauvoir’s Other, Freud and Foucaut, the phallus has come to be seen as the key to a whole society, lying at the centre of a nexus of sex and power. Beauvoir’s Diğer, Freud ve Foucaut, bir erkeklik organı olan bir toplum için önemli olarak görülen gelmek ile, cinsiyet ve güç bir bağ ve merkezinde yatan Blended’i seçtim. ‘Sex was phallic action,’ claims Halperin, ‘it revolved around who had the phallus, was defined by what was done with the phallus, and was polarised by the distribution of phallic pleasure.’ Sex was a chronic, traumatic, political event. ‘Sex penis olduğu eylem,’, ‘kimin erkeklik organı vardı, çevresinde oldu ne penis ile yapıldı tarafından tanımlanan ve Halperin iddiaları penis zevk ve dağıtımı ile polarize oldu. Cinsiyeti kronik, travmatik, siyasi etkinlik oldu.

Far from bringing people together sex kept them apart, dividing those penetrating from those penetrated, while at the same time erasing distinctions on either side of the phallic equation. Uzak birlikte seks insanlar getirerek kimden yana, bu o penetrated gelen derinlemesine bölen, onları muhafaza aynı zamanda bu penis denklemi iki tarafında ayrım silme at. Penetration, moreover, meant power. Penetrasyon, dahası, güç anlamına geliyordu. Those who had the phallus and used it were the dominant citizen males. Onlar, erkeklik organı vardı ve bu baskın vatandaşı erkek vardı kullanılır. Those who had been born without one or who had lost theirs somewhere along the way were the disenfranchised Other: women, slaves, foreigners and men who enjoyed getting shafted. Olan bir ya da bir şekilde birlikte onların kaybetmişti Diğer mahrum: kadın, köle, yabancılar ve shafted almak zevk erkek vardı olmadan doğmuş oldu. Sex made everyone either active or passive, a plus or a minus; it was a zero-sum game. Cinsiyet herkesin de aktif veya pasif bir artı veya eksi yapılmış; bir sıfır-toplam oyun oldu.

It has been claimed that phallicism was not merely characteristic of sex in the ancient world (as it has been thought characteristic of sex today) but actually constituted a sexuality. Bu phallicism sadece seks, antik dünyanın karakteristik değildi (olarak seks bugün karakteristik) düşünce olmuştur ama talep edilmiş aslında cinsellik oluşturmaktadır. In fact, there was no such thing as sexuality in antiquity, only ‘a more generalised ethos of penetration and domination’. Aslında, bu antik olarak cinsellik diye bir şey olduğunu, sadece ‘nüfuz ve egemenlik’ bir daha genel kültür. Phallicism thus presented historians with a real-life example to support Foucault’s theory of radical discontinuity in the history of desire. Phallicism böylece gerçek hayat örneğiyle istek tarihindeki radikal devamsızlık ve Foucault’s teorisi desteklemek için tarihçiler sundu. The ‘problem’ of Greek homosexuality was a problem no more. Yunan eşcinsellik bir ‘sorun’ bir sorun yok oldu. So long as they were on the positive end of the penetrating penis, the Greeks did not care about the gender of the person on the other. Yani sürece onlar derinlemesine penis olumlu ucunda ise, Yunanlılar diğer kişinin cinsiyeti konusunda dikkat etmedi.

This view of ancient sexuality has been enormously influential over the past decade, especially among non-classicists, who seem prepared to accept uncritically claims about the ancient world that would, if made about more proximate cultures, attract much closer scrutiny. Antik cinsiyet Bu görünüm olarak büyük ölçüde, son on yıl içinde, sigara özellikle arasında etkili sahip olan uncritically ki, eğer daha yakın kültürler hakkında yapılan çok yakından inceleme çekecek olan antik dünya hakkındaki iddiaları kabul etmeye hazır görünüyor classicists. The theory’s ready acceptance is perhaps one of the main grounds for scepticism, since it convinces not by means of an avalanche of indisputable ancient material, but by fitting in neatly with contemporary concerns. Çünkü tartışmasız antik malzemenin bir çığ yoluyla değil, ikna ama uyan tarafından düzgünlükte çağdaş endişeleri ile teorisi’s hazır kabul belki bir kuşkuculuk için ana zeminlerde ise,. Penetration is a peculiarly modern obsession, and non-penetrative intercourse our peculiar holy grail. Penetrasyon bir peculiarly Modern obsesyon, ve olmayan keskin birleflme bizim özgü kutsal kap. This makes the ancient phallocracy look suspiciously like a genealogical exercise, an archaeology of the truth of Western patriarchy in a time before it had gone undercover. Önce gizli gittim Bu şüphelenerek bir soya egzersiz, bir zaman Batı patriarchy ve gerçek bir arkeoloji gibi antik phallocracy yapar.

Future historians will have little difficulty in demonstrating a connection in the 20th century between sex, aggression and power. Geleceğin tarihçileri seks, saldırganlık ve güç arasındaki 20. yüzyılda bir bağlantı gösteren küçük zorluk olacaktır. The more adventurous among them might adduce the homosexual rape scene in Howard Brenton’s Romans in Britain , or the addition to military slang of the verb ‘to scud’, glossed by one reporter during the Gulf War as to make love unfeelingly, but these are only the more exotic reaches of a quotidian discourse constituted in a whole range of expletives from ‘up yours’ to ‘get screwed.’ Daha aralarında İngiltere’de Howard Brenton’s Romalılar en eşcinsel tecavüz sahnesi veya fiil ‘askeri argo için ek göstermek olabilir’ sürüklenme, bir gazeteci tarafından Körfez Savaşı sırasında TR unfeelingly yapmak gibi glossed, ama maceracı bu bir günlük söylem sadece daha egzotik ulaşır vardır expletives bir bütün aralığında ‘kadar senin’ vidalanmış almak için oluşturmaktadır.

Such language is conspicuous in ancient Greece by its absence, forcing the historians of phallocracy to turn to images instead. Bu tür dil eski Yunanistan da yokluğu ile phallocracy ve tarihçiler zorlamadan fotoğraf yerine çevirmek için cazip olduğunu. But these images are silent and it is by no means straightforward to make them speak without ventriloquising. Ama bu görüntülerin sessiz ve hiçbir onları ventriloquising olmadan konuşmak için basit anlamı ile belirlenir. Anything which strays from the missionary position, for instance, is looked at with suspicion as being close to S&M: ‘the rear-entry stance allows the painter to show women being used impersonally, as mere sexual tools whose response and emotional reaction is of no concern to their male lovers.’ The foundations of the theory of ancient phallocracy, as well as the impressionable, fly-by-wire approach to sexual imagery, have their origins not, surprisingly, in some post-Foucauldian constructionalist treatise, but in a ten-page section on ‘Dominant and Subordinate Roles’ in Kenneth Dover’s normally sober work on Greek homosexuality. Her şey bir misyoner pozisyonundan, örneğin olarak şüphe ile olan yakın S & M aranacaktır: ‘arka giriş tutumunu ressamı kadın impersonally olan tepkisi ve duygusal tepki hiç biri sadece cinsel bir araç olarak kullanılmaktadır göstermesini sağlayan cızırtı kendi erkek sevgili ilgilendiren. antik phallocracy ve teorik temelleri olarak duyarlı, göre cinsel görüntüler için tel yaklaşımı, onların kökenleri değil uçmak şaşırtıcı, bazı sonrası-Foucauldian constructionalist tez, ancak bir Yunan eşcinsellik üzerine Kenneth Dover’s normal ölçülü çalışmalarında ‘on-sayfa bölümü Dominant ve ast Rolleri.

Here, at the point where it was perhaps most needed, Dover abandons his painstaking philology, turning instead to pornographic vase-paintings elucidated with the help of anthropology and zoology. İşte, bu noktada da belki de en gerekli, Dover, yerine pornografik vazo için dönüm onun itina filoloji abandons-resim antropoloji ve zooloji da yardımıyla elucidated. He notes that Italians refer to a defeated football team as inculato and observes that it is an insult in Norse sagas to describe someone as ‘used like a wife’. O İtalyanlar inculato olarak mağlup futbol takımı bakınız notlar ve bu İskandinavya sagas biriyle tanımlamak için bir hakaret olduğunu gözlemler as’ gibi bir eş. Most of his evidence, however, comes from analogies in the animal kingdom, although the animals generally seem more sophisticated than Homo sapiens about sexual symbolism: ‘Karlen observes that humans, unlike many animal species which have ritualised homosexual “submission”, can complete a genital act “in expressing a power relationship”. Onun kanıtların çoğu, ancak, hayvanlar alemi içinde analojiler kimden, her ne kadar hayvan genellikle gibi daha Homo Sapiens cinsel simgecilik hakkında daha karmaşık geliyor: ‘Karlen bu insanlar, bir “eşcinsel” submission ritualised birçok hayvan türlerinin aksine, bir tamamlayabilirsiniz gözlemler bir güç ilişkileri ifade olarak cinsel hareket “”. John Boorman’s film Deliverance makes striking use of this theme in depicting the maltreatment of urban “trespassers” by rustic hunters.’ John Boorman sinema kurtuluş “kaba avcılar tarafından kentsel” trespassers ve kötü muamele resmeden bu temanın çarpıcı kullanır.

It is this modern view of penetration, universalised by human-zoo logic, that makes the ancient phallocracy convincing. Bu nüfuz ve modern görünümü, insan hayvanat bahçesi mantığı ile universalised ise, bu antik phallocracy inandırıcı kılar. The idea that the ithyphallic herm is an aggressive proprietorial marker is cogent not because of any compelling ancient evidence, but because of an implicit or explicit analogy with the territorial displays of apes (I have myself seen this reaction,’ says Dover). Herhangi bir zorlayıcı eski kanıt değildir çünkü, ama apes ve toprak görüntüler bir örtük veya açık benzerlik nedeniyle inandırıcı bir fikri olan ithyphallic herm saldırgan bir proprietorial işareti olduğunu (kendimi bu tepki gördük, ‘Dover) diyor. Even Foucault, who would not normally allow a monkey within a hundred miles of his philosophy, is quite happy to refer to Dover’s bestiary as evidence for ancient attitudes to penetration. Hatta Foucault, kim normal onun felsefesinin bir yüz mil içinde, oldukça nüfuz için antik tutum için delil olarak Dover’s bestiary başvurmak için mutlu bir maymun izin vermedi. His followers have tended to follow suit, producing a curious blend of primatology and psychoanalysis, treating the penis as a transcendental signifier and reading the meanings of making love without reference to cultural conventions. Onun kişiyi taklit etmek için, primatology ve psikanalizin bir merak uyum üreten bir transandantal signifier olarak penis tedavi eğilimi ve kültürel sözleşmeler için kaynak sevişme ve anlamları okuma. A theory which claims to challenge universalizing notions of sexuality depends on universalizing interpretations of sex. Hangi cinsiyet kavramları universalizing sorun iddia bir teori cinsiyete yorumlara universalizing bağlıdır.

One thought on “Antik Yunanistan seks”

  1. Sick and tired of getting low numbers of useless traffic to your website? Well i want to tell you about a new underground tactic that produces me personally $900 per day on 100% AUTOPILOT. I possibly could be here all day and going into detail but why dont you simply check their website out? There is really a great video that explains everything. So if your serious about making simple hard cash this is the site for you. Auto Traffic Avalanche

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.