Antik Yunanistan Cinsiyet

Antik Yunanistan’da, doğurganlık ve kimden alındı
Human Body Early Biblical women and given to the men both in their religion İnsan Vücut Erken Biblical kadın ve erkekler için din gerek verilen
History of Sex Early Mediterranean and through phallic iconization. Cinsiyet Tarihi Erken Akdeniz ve penis iconization üzerinden.
Zeus’ penis became the womb for the gods and Zeus’ Penis tanrıların ve rahme oldu
Paraphilias Aztec Empire according to Greek mythology it was Zeus who Bu Zeus oldu Yunan mitolojisinde göre Paraphilias Aztek İmparatorluğu’nun kim
Pleasures of Sex Mayan Empire gave birth to the gods. Cinsiyete Pleasures Maya İmparatorluğu tanrılarına doğum verdi.
Men owned everything. Erkekler her şeyin sahibi. They owned property, Bunlar, mülkiyet sahibi
Religion & Sex Middle Ages women, and slaves. Din ve Seks Orta Çağ kadınlar ve köleler. A Greek woman had no Bir Yunan kadın yok oldu
Research Renaissance/Reformation rights in marriage and her father gave a Araştırma Rönesans / evlenme Reformasyon hakları ve babası verdi
STDs Puritans dowry or paid another man to take their STDs Puritans çeyiz veya başka bir adam para almak için
Societies Victorianism daughter off their hands. Ellerini kapalı Toplumlarda Victorianism kızı. Male children were Erkek çocuk vardı
Variances Adolf Hitler sent to private schools which their father Değişimlerinin Adolf Hitler özel okullara gönderilen ve babaları
Violence Kinsey – 1950s paid for and women were not to be educa In Ancient Greek art, there is a lot of phallus or penis worship by men. Şiddet Kinsey – 1950’lerde kadın ve ödenen eğitim Antik Yunan sanatı olarak, erkeklerin penis veya penisin ibadet çok olmamak edildi. Men are generally depicted naked, including Erkekler genellikle dahil çıplak tasvir vardır
soldiers. askerler. Married or virtuous women are depicted clothed, even if depicted in the same artwork with their naked Evli ya da erdemli kadın clothed bile, aynı sanat ile tasvir tasvir bunların çıplak
husbands. kocaları. Prostitutes were generally depicted naked with naked men. Fahişeler genellikle çıplak çıplak erkek ile tasvir edilmiştir. Men liked to depict their own penises as Erkekler olarak kendi penises resmettiğine sevdim
dainty little penises in later Greek art. daha sonra Yunan sanatında titiz küçük penises. Early Greek art (5th century BC) tells a different tale. Erken Yunan sanatı (MÖ 5. yüzyıl) farklı bir hikaye anlatır. In the artwork Bir sanat eseri olarak
from that timeframe, men gave themselves oversized phalluses. o zaman gelen erkekler kendilerini boy phalluses verdi. Sometimes they had double penises. Bazen çift penises vardı. They depicted Bu tasvir
plants as being penises in the ground. zemin olma penises gibi bitkiler. They even depicted animals as having penis features, such as a horse with Hatta bir atı gibi penisin özellikleri olarak hayvan tasvir
an erect penis for a head or birds with erect penises for heads. Bir başkanı veya kuş başkanları için penises dikmek için penisin ereksiyon halinde.

The Dionysus cult had a public parade every year in which the men carried the largest penis possible by a team of Bu Dionysos kült olan erkekler bir ekip tarafından en büyük penise mümkün taşınan her yıl bir kamu töreni vardı
men in a parade through the cities. şehirlerin bir tören de erkek. On the ass which Hephaestus rides, the animal has a penis erection. Hangi Hephaestus rides, hayvanın penisin ereksiyon olan eşek Açık. Even in Bile
Aphrodite’s temple on Acropolis, the altars were topped with phalluses. Akropolis üzerinde’s Afrodit Tapınağı, sunakları phalluses ile tepesinde edildi.

To Ancient Greece, the penis was the main symbol of fertility and they even created dildos constructed from leather Antik Yunanistan için penisin Bereket ana sembol olduğunu ve hatta dildos deri den inşa oluşturuldu
and marketed them. ve pazarlanmaktadır. The male idea of female sexuality was that Greek men believed that women envied their penises. Kadın cinsiyet Erkek düşünce, Yunan erkekler kadınların kendi penises envied inanılan oldu.
Men created artwork displaying women with dildos. Erkekler sanat dildos kadınlar göstererek yarattı. Female homosexuality and female masturbation are rarely depicted Erkek eşcinsellik ve kadın mastürbasyon nadiren tasvir vardır
unless seen with a dildo. sürece bir yapay penis ile görüldü.

Rape was common in Ancient Greece and seen by men as a “right of domination” by Greek men. Tecavüz Antik Yunan ortak ve Yunan erkeklerin hakim bir “doğru” olarak erkekler tarafından görüldü. Zeus, the god, was the Zeus, bir tanrı, bu oldu
master rapist who raped many women. ana Tecavüzcü olan birçok kadın tecavüz ettiler. He raped Leda in the form of a swan. O bir kuğu şeklinde Leda tecavüz. He raped Danae disguised as the rain. O Danae yağmur kılığında tecavüz ettiler.
He raped Alkmen disguised as her own husband. O Alkmen kendi kocası kılığında tecavüz. Zeus even raped other men, such as Ganymede. Zeus bile Ganymede gibi diğer erkek, tecavüz ettiler. To the common man, Ortak adam için
they usually staked out water wells and then raped the women when they went to get water. genellikle ve su kuyuları dışında staked sonra kadınlar ne zaman su almaya gittim tecavüz. It was also common to Ayrıca ortak oldu
rape prostitutes, slaves, and their own wives. tecavüz fahişe, köleler ve kendi eşleri.

Greek Goddesses Yunan Tanrıçalar

Hera was the queen of heaven, wife of Zeus, and the protectress of wifehood. Hera cennettekiler, vezir, Zeus karısı ve wifehood bir koruyucu oldu. But Hera was not actually the mother Ama Hera değil aslında anne oldu
of the gods as Zeus somehow had the womb in his penis and gave birth to them. Zeus olarak tanrıların yaptığı bir penisin rahme ve onlara doğum verdi.

Aphrodite was the goddess of beauty and love, she gave life, joy, love, beauty, fertility, grace, restoration of Afrodit güzellik ve sevgi Tanrıça olduğunu, o hayat, neşe, sevgi, güzellik, bereket, zarafet, restorasyon verdi
life, immortality, prosperity, and charm. hayat, ölümsüzlük, refah ve çekicilik. She was the goddess of sexual love. O cinsel aşk Tanrıça oldu. Aphrodite is said to have risen from Afrodit gelen artış olduğu söyleniyor
the foam of the sea. Deniz ve köpük. The metaphor means that she was a foreign goddess, an imported goddess. Bu metafor o yabancı bir Tanrıça, bir ithal tanrıça anlamına gelmektedir. Some believe that she Bazı inanıyorum o
was imported from Phoenicia. Fenike ithal oldu.

Cupid is said to have predated Aphrodite, although the two are commonly depicted together. Aşk tanrısı Afrodit önce sahip olsa da, bu iki sık birlikte tasvir bulunduğu söylenmektedir. When Aphrodite arose Ne zaman Afrodit’in ortaya çıktığında
from the sea, Cupid met her at the shore. Deniz, aşk tanrısı Sahil onu bir araya geldi. Cupid is represented by a beautiful youth. Aşk tanrısı güzel bir gençlik tarafından temsil edilmektedir.

Athena was the goddess of battles. Athena çatışmalar ve Tanrıça oldu. She had wisdom and intellect. O bilgelik ve akıl vardı. She protected the arts and the sciences. O sanat ve bilimleri korunmaktadır.
By the 5th century, Athena was stripped of her feminity by men. 5. yüzyıl olarak, Athena onu feminity erkekleri tarafından elimden alındı. In artwork her genital areas were robed, Sanat eseri olarak onu cinsel alanları, robed vardı
breasts covered. göğüsler kapalı. Sometimes she was shown wearing a corset of snakes covering her breasts. Bazen o yılan onu göğüslerinden kapsayan bir korse giyen gösterildi. Other times men Diğer kere erkek
gave her a Medusa-like head with snakes around her head. verdim ona Medusa-kafasını etrafında yılan ile başkanı gibi.

Diana was the goddess of girlhood and virginity. Diana kızlık çağı ve bekaret ve Tanrıça oldu.

Greek Wifes Yunan Wifes

The father of the daughter paid another man to take the daughter off his hands in the form of a dowry. Kızı ve babası ellerini bir yetenek olarak kızı almak için başka bir adam bulundu.
After that point, the woman became the property of the husband. Bu noktadan sonra, kadının kocası malı oldu. Athenian women usually married at age Athenian kadınlar genellikle yaşta evli
fourteen or fifteen. on dört veya on beş. Spartan women waited until age eighteen. Spartalı kadınların yaş onsekiz kadar bekledim. Spartan women, in general, had more Genel olarak cesur kadın daha vardı
respectability. saygınlık. But the rest of Greek women had low status. Ama Yunan kadın geri kalan vardı düşük durumu. Women were not allowed to share in social Kadınlar paylaşmak için sosyal izin yoktu
entertainment with their husbands. kocalarının ile eğlence. Married women were not allowed to walk the streets alone but had to Evli kadınlar yalnız sokaklarda yürümeye izin ama zorunda kaldım
be accompanied by a slave or attendant. bir köle veya beraberinde eşlik. Women were not allowed to be educated, nor taught to read or Kadınlar eğitimli olması için izin vardı, ne de öğretti veya okumak için
write. yazmak. It was a common practice for Greek men to lock up their own wife in the home when they left. Bu Yunan erkek için ortak bir uygulama evde kendi karısı kilitlemek olduğunu zaman kaldı.
Respectable women were not to show any flesh but to keep their bodies covered, even in the art depictions Saygın kadın fakat ten göstermek için değildi cesetleri kapalı tutmak için, sanat depictions bile
of married women having sex with their own husbands, the women were clothed while their husband was naked. ise kocası çıplak olduğunu evli kadınlar, kendi kocalarının seks sahip, kadınların clothed edildi.

A wife’s sole responsibilities and duty in life was to bear the legitimate children and labor in the Bir karım kendi sorumlulukları ve hayatında görev olarak meşru çocuk ve iş ayı oldu
home. ev. Some married women were able to escape these chores by passing them on to slaves. Bazı evli kadın köleler için onlara geçen bu ev işleri kaçmayı başardık. Women were Kadındı
expected to give birth to male children and female infantcide was common. Erkek çocuk ve kadın infantcide doğum vermesi bekleniyor ortak oldu. In other cases, female babies Diğer durumlarda, kız bebekler
were sold to brothel owners or sold into prostitution at birth. genelev sahipleri veya fuhuş halinde doğum satılıyor satılıyordu.

Wives constantly had to compete sexually for their own husbands with prostitutes and slaves in their Eşler sürekli cinsel fahişe ve köleler ile kendi kocası için rekabet vardı onların
own homes. kendi evlerinde. There was a lot of violence against women. Burada kadınlara karşı şiddetin çok oldu. Some wives were killed by their husbands. Bazı eşler kendi kocaları tarafından öldürüldü. A lot Bir çok
of women died in childbirth. kadın doğum ölen bir. When the younger women were forced into marriage at an early age, the Bir genç kadın evlenme halinde erken bir yaş, at zorunda olan
younger wives tended to die more frequently (except in Sparta, where marriage age was 18). genç eşler daha sık ölmeyi eğilimindeydiler (Sparta, burada evlenme yaşı 18 idi hariç). Young girls Genç kız
were taught that dying in childbirth was martyrdom. Bu doğum yılında ölüyor şehitlik olduğunu öğretti edildi.

Prostitution: The Hetaera Fuhuş: The Hetaera

Greek men believed that they had refined prostitution into the “hetaera” or a groomed prostitute. Yunan adam o “hetaera” ya da bir fahişe giyimli bir fuhuş rafine vardı inanılıyor. Hetaera Hetaera
were for pleasure, concubines for men’s daily bodily care, and the wives were for bearing legitimate zevk için olduğunu, erkeklerin günlük vücut bakımı için concubines ve eşleri yatak için meşru olduğunu
children. çocuklar. Another Greek word for prostitute is “earth striker” or “chamaitype” which suggests that Fahişe için bir başka Yunanca kelime “dünya oyuncusu” veya “chamaitype” de ifade bu
the prostitutes were not in beds, nor on fine couches, but had sex on the bare earth and dirt. bir fahişe yatak değil, vardı, ne güzel kanepe, ancak çıplak toprak ve kir seks vardı. In Pompeii Pompeii olarak
brothels had beds made of stone. brothels yatak taş yaptırdık. Girl babies were sold to brothel owners. Kız bebekler genelev sahiplerine satıldı.

Men created a lot of artwork depicting sexual relations with prostitutes. Erkek fahişe ile cinsel ilişkilerini resmeden sanat bir sürü oluşturduk. Some simply show hetaera Bazı basit hetaera göster
urinating in pots, showing the male preoccupation with golden showers. kapların içinde, altın duş ile erkek meşgul gösteren urinating. Men did artwork of anal sex Erkekler Anal seks ve sanat yaptı
with hetaera. hetaera ile. Doggie-style was the Athenians favorite position in their artwork with the hetaera. Köpek-stil hetaera ile sanat ve Atinalıların favori konumunda idi.
Beastiality was even painted in artwork of men penetrating deer, horses, and cows. Hayvanlarla bile erkek geyik, atları derinlemesine bir sanat eseri olarak, boyalı ve inekler.

Apparently, many Greek hetaera disliked giving fellatio. Görünüşe göre, pek çok Yunan hetaera fellatio verme sevdirmemek. It was a common practice to beat prostitutes Bu fahişe yenmek için ortak bir uygulama oldu
if they refused to provide that particular service or refused to lower the price of that service. Eğer söz konusu hizmet vermeyi red ya da hizmetin fiyatını düşürmek için reddetti. Anal Anal
rape and forcing a prostitute to give fellatio was also commonly practiced. tecavüz ve fellatio vermek bir fahişe zorlamadan de yaygın uygulama oldu. Even in men’s own artwork Erkekler kendi sanat bile
of the hetaera, the did depict themselves beating various prostitutes and raping them. bu hetaera olarak, kendilerini çeşitli fahişe dayak ve tecavüz tasvir yaptım. It was common to Bu ortak oldu
beat prostitutes with fists, sticks and sandals. yumruk, sopa ve sandaletleriyle yendi fahişe. Some men did become attached to their prostitutes and Bazı erkeklerin fahişe ve bağlı olmak mi
painted them in more favorable and intimate artwork. daha olumlu ve samimi olarak sanat onları boyalı.

Hetaera were usually slaves from the poorest classes. Hetaera genellikle köleler en yoksul sınıfları olduğunu. Some Greek men bought brothel prostitutes as Bazı Yunan erkek olarak genelev fahişe aldım
concubines. concubines. Peripatetic prostitutes were streetwalkers soliciting Greek men on the streets. Gezginci fahişe streetwalkers sokaklarda Yunan erkek soliciting edildi. Temple or Temple veya
consecrated prostitutes charged the highest prices. consecrated fahişe en yüksek fiyatlar ücret. In Corinth, it was said that the temple held over Corinth olarak, bu tapınağın üzerinde yapılan denildi
a thousand consecrated prostitutes as Corinth was a ship city between the Aegean Sea. Corinth olarak bin consecrated fahişe Ege Denizi arasında bir gemi kentidir.

Male Homosexuality Erkek Eşcinsellik

Even though male homosexuality was common in Ancient Greece, it was censored in their artwork to an Olsa erkek eşcinsellik Antik Yunanistan ortak oldu, bu bir sanat eseri kendi içinde sansürlü oldu
extent. ölçüde. In literature, it is called “love of a man for a man.” In paintings, the homosexual men are Literatüründe, bir adam bir adam “aşk” denir. Resim olarak, eşcinsel erkek
depicted clothed together, except for homosexual prostitutes who are depicted naked. birlikte tasvir eden çıplak tasvir vardır eşcinsel fahişe dışında clothed.

When homosexual men wrote about their love for other men the most loved boys were usually age 12-14. Ne zaman eşcinsel erkek en sevdiği çocuklar genellikle 12-14 yaş diğer erkekler için kendi hakkında yazdı.
Some homosexual men wouldn’t even try to have sex with a boy over the age of 17. Bazı eşcinsel erkek bile 17 yaşında bir çocuk ile seks yapmak deneyin değildir.

For Further Readings on Ancient Greece: Antik Yunanistan hakkında ilave Kaynaklar için:

Faraone, Christopher. Faraone, Christopher. (1999) Ancient Greek Love Magic . (1999) Antik Yunan Aşk Magic. Cambridge: Harvard University Press. Cambridge: Harvard University Press.
Flaceliere, Robert. Flaceliere, Robert. (1962) Love in Ancient Greece . (1962) Antik Yunanistan’da Love. New York: Crow Publishers. New York: Crow Publishers.
Garrison, Daniel H. (2000) Sexual Culture in Ancient Greece . Garrison, Daniel H. (2000) Cinsel Kültür Antik Yunanistan’da. Norman: University of Oklahoma Press. Norman: University of Oklahoma ve düğmesine basın.
Halperin, David; Winkler, John; Zeitlin, Froma. Halperin David; Winkler, John; Zeitlin, Froma. (eds.) (1990) Before Sexuality: The Construction (der.) (1990) Cinsellik önce: İnşaat
of Erotic Experience in Ancient Greece . Antik Yunanistan Erotic Kuruluşlar. Princeton: Princeton University Press. Princeton: Princeton University Press.
Keuls, Eva C. (1985) The Reign of the Phallus . Keuls, Eva C. (1985) bir penis the reign of. New York: Harper & Row. New York: Harper & Row.
Licht, Hans. Licht, Hans. (1963) Sexual Life in Ancient Greece . (1963) Cinsel Hayat Antik Yunanistan’da. New York: Barnes & Noble. New York: Barnes & Noble.
Louys, Pierre. Louys, Pierre. (1933) Aphrodite . (1933) Afrodit. New York: The Modern Library. New York: The Modern Kütüphane.
Robinson, CE (1933) Everyday Life in Ancient Greece . Robinson, CE (1933) Everyday Life Antik Yunanistan’da. Oxford: Clarendon Press. Oxford: Clarendon Press.
Thornton, Bruce S. (1997) The Myth of Ancient Greek Sexuality . Thornton, Bruce S. (1997) The Myth of Antik Yunan ve Cinsellik. Boulder: Westview Press. Boulder: Westview Press.
Winkler, John J. (1990) The Constraints of Desire: the Anthropology of Sex and Gender in Ancient Istek ve Winkler, John J. (1990) The Kısıtlar: the Antropoloji Cinsiyet ve Cinsiyet Antik içinde
Greece . Yunanistan. New York: Routledge. New York: Routledge.

One thought on “Antik Yunanistan Cinsiyet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.