Antik Çin Cinsiyet

Bu süre boyunca, kadın eşcinsellik, yaygın ama erkek eşcinsellik nadir oldu. Male homosexuality was Erkek eşcinsellik oldu
forbidden because it was considered a complete loss of yang essence on the part of both men. çünkü bu iki adam tarafından özü Yang tam bir kayıp kabul ediliyordu yasaktır. Meanwhile, since Bu arada, çünkü
women were said to have an unlimited yin essence, there was no loss of yin in female homosexual relations. kadın sınırsız Yin özü vardır söyleniyor, bu kadın eşcinsel ilişkilerde Yin hiçbir kaybı oldu.
Not until the Han dynasty did male homosexuality figures reach the same standard as among other societies. Bu kadar Han hanedanı Erkek eşcinsellik rakamlar diğer toplumlar arasında aynı standart ulaşmak yaptım.

At first, prostitution was accepted by the Chinese. İlk başta, fuhuş Çin tarafından kabul edildi. Men thought that they could gain more yin from prostitutes Erkekler de fahişe daha fazla Yin elde sandım
than from normal women. normal bir kadın daha. They believed that since such women had sex with so many men, that they had acquired more Onlar inandı ki, çünkü kadınlar kadar çok kişi, bu daha elde vardı seks yaptık
yang essence from them, thus, they could give a patron more yang essence than he had lost. daha da kaybetmişti onlardan, böylece özünü Yang, daha Yang özünü bir müşteri verebilir. However, Chinese Ancak, Çince
medicine began to identify prostitutes with many diseases at an early stage in human history and they began tıp birçok hastalığı olan insan tarihinin erken bir aşamada fahişe belirlemek ve onlar başladı başladı
warning men against them. onlara karşı uyarı erkek.

Ch’in Dynasty – 221 BC to 24 AD Ch’in Dynasty – 221 BC 24 AD

The Ch’in Dynasty shifted the Taoist culture to a Confucianist culture, which was completely different. Bu Ch’in Dynasty olan tamamen farklı bir Confucianist kültür, için Taocu kültür kaydı.
Women were placed in an inferior position to men. Kadınlar erkeklere bir aşağı konumda gelmiştir. All physical contact between men and women was confined Kadın ve erkek arasındaki tüm fiziksel temas sınırlı oldu
to marriage and their bedroom or a couch. bir kanepe evlilik ve yatak odası veya. After leaving the bedroom or couch, there was to be no physical Yatak odasında veya kanepe, orada olabilir ki ayrıldıktan sonra herhangi bir fiziksel
contact between husbands and wives. kocaları ve eşler arasındaki iletişim. The sex act in itself was looked upon as a sort of sin by Confucianism. Kendini bir seks hareket Konfüçyüsçülük tarafından günah bir çeşit olarak üzerine baktım oldu.
Sex was only for procreation and to provide a sacred family life. Seks sadece doğurma ve bir kutsal aile hayatı sağlamak.

Men were allowed to see concubines and there was an entire set of Confucianist rules for concubines, such as Erkekler ve concubines görmek için orada concubines için Confucianist kurallarının tüm ayarlamak gibi oldu izin verildi
grooming rules. kuralları tımar. A man’s concubine was not allowed to stay in bed after the sex act if his wife was not present Eğer eşi olmayan bir adamın cariye yatakta seks hareket sonra kalmak için izin verilmedi
but the concubine had to leave. ancak cariye bırakmak zorunda kaldı. Even if the concubine was age 50, the man was supposed to have sex with his Bile cariye yaş 50 ise, erkekle seks gerekiyordu onun
concubine every five days. her beş gün cariye. During this time period, there were many sadistic relationship among the Ch’in Bu zaman dilimi Ch’in arasında, orada pek çok sadist ilişki sırasında
dynasty families and many incestous relationships between close kin members of the dynasty. hanedanı aile ve hanedan yakın aile üyeleri arasında pek çok incestous ilişkiler.

Later Han Dynasty – 25 AD to 220 AD Daha sonra Han Hanedanlığı – 220 AD 25 AD

With the Han Dynasty came the return of Taoist doctrines, only by this point in time, Taoism was now an The Han Hanedanlığı ile Taocu doktrinleri geri dönüşünü, zaman içinde bu noktaya sadece geldi, Taoculuk artık bir oldu
organized religion with its own church and priests. kendi kilise ve papaz ile düzenlenmektedir din. New sexual texts began to surface such as The Handbook Yeni cinsel metinler el gibi yüzey başladı
of the Plain Girl and The Art of the Bedchamber . bir yatak odası ve Sanat Düz Kız ve. Both texts referred to a Yellow Emperor, who was attempting Her iki metin bir Sarı İmparator, kimin çalıştığını sevk
to live a long, healthy life and obtain a form of immortality through sex. uzun, sağlıklı yaşam ve cinsel ilişki yoluyla ölümsüzlük bir formu edinin. Emphasis was placed on breathing Emphasis nefes üzerine yerleştirilmiştir
techniques during sex to prolong a man’s orgasm to make a woman orgasm several times to gain her yin essence. seks sırasında teknikleri kadın orgazm birkaç kez onu Yin özünü elde etmek için bir erkek orgazm uzatmak için kullanılır.

New metaphors and symbolicism evolved in literature to show men and women and their sexuality. Yeni metafor ve symbolicism edebiyatında erkek ve kadın ve cinsellik göstermek için gelişmişti. The color red Kırmızı renk
was female, a crucible, the ova, her cinnabar (vulva). bir pota, bir Ova, onu zincifre (ferç) kadın idi. The color white became symbolic of men and their semen. Rengini beyaz erkekler ve spermlerin sembolik oldu.
The White Tiger was symbolic of men and the Green Dragon was symbolic of women. White Tiger erkek ve Yeşil Ejder kadınların sembolik olduğunu sembolik oldu.

Three Kingdoms & Six Dynasties – 221 AD to 590 AD Üç krallık ve altı hanedanlıklarının – 590 AD için 221 AD

During this time frame there were many conflicts between different cultures and the ruling classes during the wars. Bu süre boyunca bu savaşlar sırasında farklı kültürlerden ve iktidardaki sınıflar arasında çok çatışmalar oldu.
There was intermixing between Taoist doctrines, Confucian doctrines and Buddhist doctrines. İşte Taocu doktrinler, Konfüçyüsçü doktrinleri ve Budist doktrinleri arasında intermixing oldu.

Sui Dynasty – 590 AD to 618 AD Sui Dynasty – 618 AD için 590 AD

Once again, China returned to the Taoist doctrines and new sexual literature and manuals began to flourish. Bir kez daha, Çin Taocu doktrinleri ve yeni cinsel edebiyat döndü ve kılavuzlar fanfar başladı.
Such texts included the following: Bu tür metinler aşağıdaki dahildir:
The Secret Methods of the Plain Girl Düz Kız ve Gizli Yöntemleri
Handbook of Sex of the Dark Girl Handbook of the Dark Kız Cinsiyet ve
Recipes of the Plain Girl Düz Kız ve Tarifler
Secret Prescriptions for the Bedchamber Bir yatak odası için Gizli reçete
Principles of Nurturing İlkeleri beslenmesi ve
Ishimpo Ishimpo
Secrets of the Jade Chamber Olan Jade Chamber of Secrets

Many of the texts continue the sexual instruction to the Yellow Emperor, trying to tell him how to obtain a long, Metinlerin çoğu Sarı İmparator için, ne kadar uzun almak için onu söylemeye çalışıyorum, cinsel eğitim devam
immortal healthy life, by having many sexual relations with many women gaining their yin essence without expending Birçok kadın expending olmadan kendi Yin özünü kazanıyor birçok cinsel ilişkiler tarafından ölümsüz sağlıklı yaşam,
his yang essence, or prolonging his orgasms/ejaculation. onun Yang özü, ya da orgazm prolonging / boşalma. All of the texts are very detailed and each has unique sets Tüm metinler çok ayrıntılı ve her bir set var
of sexual positions with animal-like names for each individual sex position. hayvan ile cinsel konumları-her seks pozisyonu için adları gibi. Sex was seen as a cure-all for every Seks bir çare olarak görülüyordu tüm her için
health ailment that a man had, and different sexual positions were given as prescriptions to cure these ailments. sağlık hastalık bir adam vardı, ve farklı cinsel pozisyonlarda reçeteler bu ailments tedavisi verildi.

For Further Readings on Sex in Ancient China: Antik Çin’de Seks hakkında ilave Kaynaklar için:

Dikotter, Frank. Dikotter Frank. (1995) Sex, Culture, and Modernity in China . (1995) Sex, Kültür ve Modernizm in China. London: Hurst & Company. London: Hurst & Company.
Golden, Paul. Altın, Paul. (2002) Culture of Sex in Ancient China . (2002) Kültür Antik Çin’de cinsiyete. Honolulu: University of Hawaii Press. Honolulu: University of Hawaii Press.
Maynes, Mary Jo. Maynes Mary Jo. (1996) Gender, Kinship, Power: A Comparative & Interdisciplinary History . (1996) Toplumsal Cinsiyet, Akrabalık, Power: A Comparative & Disiplinlerarası Tarihçe. New York: Routledge. New York: Routledge.
Ruan, Fangfu. Ruan, Fangfu. (1991) Sex in China . (1991) Çin Seks. New York: Plenum Press. New York: Plenum Press.
Van Gulik, Robert. Van Gulik, Robert. (1961) Sexual Life in Ancient China. Netherlands: EJ Brill. (1961) Cinsel Hayat Antik Çin’de. Hollanda: EJ Brill.
Wile, Douglas. Hile, Douglas. (1992) Chinese Sexual Yoga Classics Including Women’s Solo Meditation . (1992) Çince Cinsel Yoga Klasikler Kadın Solo Meditasyon dahil. New York: State University of New York Press. New York State University of New York Press.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.